Regulamin sklepu zioloweyoni.pl

Ziołowe Yoni dba o Twoje prawa! Jesteś konsumentem, więc nie możesz zrzec się praw przyznanych Ci w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Ciebie niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia tego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw, które Ci przysługują na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – dodatkowo wszelkie ewentualne wątpliwości wyjaśniam na Twoją korzyść. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień tego Regulaminu z przepisami zawartymi w Ustawie o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo mają te drugie i należy je stosować.

§ 1.  Postanowienia ogólne

 1. Ten Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: http://www.zioloweyoni.pl (zwanym dalej: Sklepem).
 2. Organizatorem Sklepu i Sprzedawcą jest przedsiębiorca: Jana Milanowicz. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.zioloweyoni.pl prowadzony jest przez Janę Milanowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MIL-AGRO Jana Milanowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres zarejestrowanej działalności: Zalutyń 2, 21-530 Piszczac, NIP: 5372390862, REGON 061358429, adres poczty elektronicznej: zioloweyoni@gmail.com
 3. Dane kontaktowe organizatora Sklepu i Sprzedawcy, pod które można kierować wszelką korespondencję, reklamacje, zwroty oraz zapytania to: Ziołowe Yoni, Jana Milanowicz, Zalutyń 2, 21-530 Piszczac, adres e-mail: zioloweyoni@gmail.com.
 4. Do korzystania z usług Sklepu i zawarcia umowy sprzedaży uprawniona jest: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym także konsument jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną (dalej: Kupujący).
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 2. Zawarcie umowy

 1. Kupujący może skorzystać z usług Sklepu i zawrzeć umowę sprzedaży jako klient niezarejestrowany lub zarejestrowany poprzez wypełnienie formularza danych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 2. Prezentacja towarów w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, ma charakter zaproszenia do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Wszystkie ceny prezentowanych w Sklepie towarów są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, za wyjątkiem kosztów przesyłki. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych.
 4. Koszty przesyłki są ustalane osobno dla każdego zamówienia i zależą od ilości zakupionego towaru oraz sposobu wysyłki wybranego przez Kupującego. O wysokości kosztów przesyłki konkretnego towaru Kupujący jest informowany podczas procedury składania zamówienia. Koszty przesyłki towarów o niestandardowych parametrach są również podane na stronie danego towaru.
 5. Wygląd zakupionego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie towaru w Sklepie. Sklep nie odpowiada za różnice w wyglądzie towaru, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów, za pośrednictwem których Kupujący korzysta z usług Sklepu.
 6. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia, przesyłając informację na adres mailowy Kupującego, a po opłaceniu zamówienia przez Kupującego, również poprzez przesłanie wiadomości mailowej, potwierdzi zawarcie umowy sprzedaży na odległość.
 7. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu zapłaty ceny od Kupującego. Od tej daty należy liczyć podany na stronie każdego towaru czas realizacji zamówienia.

§ 3. Płatności oraz dostawa towaru

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank Millennium (83 1160 2202 0000 0004 7220 8017);
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
  • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 — możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Formy płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.
   1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu https://www.przelewy24.pl.
 2. Termin płatności — w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie i nie zakończenia procedury płatności zamówienie nie rodzi obowiązku zapłaty i zostaje anulowane automatycznie.
 4. Zamówiony towar zostanie przez Sprzedawcę wysłany do Kupującego w terminie wskazanym jako realizacja zamówienia, liczonym od dnia wpływu środków pieniężnych z tytułu ceny na konto Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • Przesyłka kurierska.
  • Odbiór osobisty.
 6. Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Norwegii.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna — chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce Sposoby dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 9. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.
 10. Początek biegu terminu dostawy liczy się w następujący sposób:
  • Płatność przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą — od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • Odbiór osobisty — produkt będzie gotowy do odbioru następnego dnia roboczego.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Sprzedawcy podanych w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w zakładce Dokumenty do pobrania, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać towar w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  • Zwracany towar musi być pełnowartościowy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania sprzedanego towaru.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 5. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy regulujące rękojmię za wady określoną w Kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć między innymi zwięzły opis wady towaru, datę jej wystąpienia, dane adresowe Kupującego składającego reklamację oraz jego żądanie w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Konsumenta. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądania Konsumenta w powyższym terminie, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towar podlegający zwrotowi w trybie procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku objęcia danego towaru prezentowanego w Sklepie gwarancją jakości producenta, informacja o niej, jej treść będą zawarte w opisie produktu. Wówczas wraz z towarem Kupujący otrzyma dokument gwarancyjny zawierający warunki gwarancji oraz procedurę dochodzenia roszczeń w ramach gwarancji.
 8. W zakładce Dokumenty do pobrania jest dostępny formularz reklamacyjny.

§ 6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  • pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w ust 1 określa m.in. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane i przetwarzane są w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia umowy sprzedaży towarów oraz w innych celach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane, które nie są niezbędne do realizacji usług oraz umowy sprzedaży na rzecz Kupującego mogą być przetwarzane tylko za jego zgodą.
 5. Udostępnienie danych przez Kupującego jest dobrowolne. Kupujący ma w każdym czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia lub zmiany.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupujący może w każdej chwili cofnąć poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w formie pisemnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw — w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W razie wątpliwości związanych z treścią Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem wskazanym § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.